آخرین نسخه مجله

مجله ده ایکس

مجله ده ایکس مجله ی کسانی که مایلند رشد ده برابری در کار و زندگی داشته باشند. در این مجله به راهکارهای ده برابری موفقیت می پردازیم.

21

Mayıs

2022

نسخه یکم قابل دانلود

PDF - 15 Page - 14 MB