آخرین نسخه مجله

خدا کند انگورها برسند

با من بزن پیاله ای دیگر بسلامتی باغ های معلق انگور و تو همچنان که مستانه میخندی مرا نیز به یادآوری رفیق من رفیق شفیق من

13.04.2022
ادبیات
لینک کوتاه
https://izmirtimes.gersuz.com.tr/a/05e7

ازمیرتایمز مقالات> خدا کند انگورها برسند

خدا کند انگورها برسند


خدا کند انگورها برسند

جهان مست شود تلو تلو بخورند

خیابان ها به شانه هم بزنند

رئیس جمهور ها و گداها مرزها مست شوند و محمد علی بعد از هفده سال مادرش را ببیند و آمنه بعد از شانزده سال کودکش را لمس کند

خدا کند انگورها برسند

آمو زیباترین پسرانش را بالا بیاورد

هندوکش دخترانش را آزاد کند

برای لحظه ای تفنگ ها یادش برود دریدن را

کارد ها یادش برود بریدن را

قلم ها آتش را آتش بس بنویسند

خدا کند کوه ها به هم برسند

دریاها چنگ بزنند به آسمان ها ماه ش را بدزدند

به می خانه شوند پلنگ ها با آهو ها

خدا کند مستی به اشیا سرایت کند

پنجره ها دیوار ها را بشکنند

و تو همچنان که مستانه میخندی مرا نیز به یادآوری رفیق من رفیق شفیق من

با من بزن پیاله ای دیگر بسلامتی باغ های معلق انگور

 

مطالعه در نسخه بیستم


نویسنده : دکتر مسیح رضوانی    گردآوری مجله ازمیر تایمز