آخرین نسخه مجله

آرشیو مجله ازمیرتایمز

ترجمه فارسی ادبیات ، مد و فرهنگ ترکیه از ترکی استانبولی و داستانهای کوتاه و بلند از نویسندگاه کهن و نوپای ترک به همراه اخبار جدید مد . فشن ترکیه

31

Temmuz

2022

نسخه 28 قابل دانلود

PDF - 29 Page - 27 MB 

1

Temmuz

2022

نسخه 27 قابل دانلود

PDF - 34 Page - 34 MB 

1

Haziran

2022

نسخه 26 قابل دانلود

PDF - 34 Page - 38 MB 

21

Mayıs

2022

نسخه یکم قابل دانلود

PDF - 15 Page - 14 MB 

1

Mayıs

2022

نسخه 25 قابل دانلود

PDF - 31 Page - 34 MB 

1

Nisan

2022

نسخه 24 قابل دانلود

PDF - 33 Page - 34 MB 

1

Mart

2022

نسخه 23 قابل دانلود

PDF - 29 Page - 33 MB 

1

Şubat

2022

نسخه بیست و دوم قابل دانلود

PDF - 27 Page - 31 MB 

1

Ocak

2022

نسخه 21 قابل دانلود

PDF - 26 Page - 29 MB 

1

Aralık

2021

نسخه بیستم قابل دانلود

PDF - 22 Page - 26 MB 

1

Kasım

2021

نسخه نوزدهم قابل دانلود

PDF - 19 Page - 25 MB 

15

Ekim

2021

نسخه هجدهم قابل دانلود

PDF - 17 Page - 23 MB