آخرین نسخه مجله

ازمیرتایمز

تلاش ما تولید محتوای فرهنگی و سرگرمی فاقد هر گونه جهت گیری قومیتی ، مذهبی ، غیراخلاقی و سیاسی بوده که سعی در جهت ایجاد پل ارتباطی میان فارسی زبانان خارج از ایران را داریم

15

Eylül

2021

نسخه شانزدهم قابل دانلود

PDF - 17 Page - 21 MB 

1

Eylül

2021

نسخه پانزدهم قابل دانلود

PDF - 18 Page - 23 MB 

15

Ağustos

2021

نسخه چهاردهم قابل دانلود

PDF - 18 Page - 25 MB 

1

Ağustos

2021

نسخه سیزدهم قابل دانلود

PDF - 22 Page - 28 MB 

15

Temmuz

2021

نسخه دوازدهم قابل دانلود

PDF - 20 Page - 25 MB 

1

Temmuz

2021

نسخه یازدهم قابل دانلود

PDF - 15 Page - 24 MB 

15

Haziran

2021

نسخه دهم قابل دانلود

PDF - 13 Page - 20 MB 

1

Haziran

2021

نسخه نهم قابل دانلود

PDF - 15 Page - 19 MB 

15

Mayıs

2021

نسخه هشتم قابل دانلود

PDF - 15 Page - 16 MB 

1

Mayıs

2021

نسخه هفتم قابل دانلود

PDF - 16 Page - 36 MB 

15

Nisan

2021

نسخه ششم قابل دانلود

PDF - 16 Page - 28 MB 

1

Nisan

2021

نسخه پنجم قابل دانلود

PDF - 19 Page - 21 MB