آخرین نسخه مجله

دیروز هایی که باشد فراموش شود

Kurumuş boğazım

گلویم خشک شده

Bekliyorlar yol ağzında onlar

آنها در سرراه منتظر من هستند

Bir gün beni sorarlarsa suscan

مطالعه تفسیر و معنی