آخرین نسخه مجله

PDF - 22 Page - 26 MB

نسخه بیستم مجله ازمیرتایمز

استفاده از مجله ازمیرتایمز برای عموم رایگان بوده و بابت آن هزینه ای دریافت نمی شود 

مثل هر روز مادرم برایم دعا میکند دعایش را خوب بخاطر دارم: فرزندم خداوند صاحب علم است پس بزرگترین استاد اوست از او بیاموز ، فرزندم کینه و خشم را تفریق کن ، دوستی ، محبت و بخشش را ضرب کن و خدایت را همچون شاعران و عارفان گذشته ستایش کن. تا کنار دروازه می آمدن و بدرقه ام می کردن ،آن روز عجیت بود ، پاهایم به راه رفتن نبود ولی فکر می کردم مشکل از تنگیه کفش هایم باشد با لبخندی خداحافظی کردم در راه به آرزو هایم فکر می کردم ، آرزوی رئیس جمهور شدن را در سر می پروراندم راه را همین گونه طی می کردم....

زیبایی با دکتر جوادزاده      ورساجه و مد سال


توجه:

با لمس قسمت هایی از صفحات مجله که دارای علامت تاچ(انگشت) می باشد می توانید به صفحات متصل آن وارد شوید.


برای دانلود نسخه های قبلی مجله به بخش آرشیو مراجعه نمایید

مجله ازمیرتایمز
فایل پی دی اف