آخرین نسخه مجله

زندگی شبانه ازمیر

زندگی شبانه ازمیر به اندازه چهره زیبای شهر مشهور است. زندگی در این شهر هرگز قطع نمی شود زیرا شهری است که در شب زندگی می کند. خاطرات زیادی را می توان در شب های ازمیر با کلوپ های شبانه در کنار ساحل تجربه کرد.

قبل از شروع زندگی شبانه در این شهر، قدم زدن در کنار کوردون همراه با بوی ید دریا تمام خستگی روز را از بین می برد. و یک شام در زیر نور مهتاب و درست در کنار دریا شروع خوبی برای شب خواهد بود.

مطالعه مقاله مرتبط