خواب

ماهی شروع به صحبت میکند شبیه همه ماهی ها که دهانشان باز و بسته میشود و نمیشنوم چه میگویند

اینکه مقدار اشتهای شما ارتباط مستقیمی با محیط و احساسات شما دارد

در ابتدای شب لباس خابم را میپوشم،در  خیابان ماهی ها بوق میزنند سوار ماشین یکی از آن خوش پر و باله ها میشوم ، رنگش سیاه است  و  موتور ماشینش صدای موج دارد ، هندزفری میگذارم در گوشم ، ماهی شروع به صحبت میکند شبیه همه ماهی ها که دهانشان باز و بسته میشود و نمیشنوم چه میگویند جاده به نظر طولانی است چون کوه ندارد سر سبزی ندارد ،فرصت زیاد داریم  برای حرف ....          

صبح نزدیک میشود به خورشید  میرسیم... ماشین بخار میشود ماهی سیاه در صبح سفید دارد جان میدهد گریه میکنم، حرف میزنم مثل خودش، اما نمیشنود مثل من ...

بلند میشوم ،لباس خواب را در میاورم و شروع به خوابیدن  میکنم.


روزا نیکی

 

izmirTimes-logo

©Copyright 2022 GERSUZ - All Rights Reserved